Laatste Nieuws

Nieuwe tariefmethode: een correcte waterprijs

Brugel is de onafhankelijke regulerende instantie voor de controle van de prijs van water (en van elektriciteit en gas) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds twee jaar werkt Brugel in overleg met Brupartners (de economische en sociale overlegraad van het gewest) en het Comité van Watergebruikers aan een nieuwe tariefmethode om de ‘correcte prijs’ te bepalen voor het waterverbruik op het Brusselse grondgebied. In samenspraak met de betrokken actoren (Vivaqua en Hydria) blijven de belangrijkste tot hiertoe toegepaste berekeningsmechanismen gelden. De toepassingstermijn wordt echter teruggebracht van zes naar vijf jaar, omdat de afgelopen drie jaar kleine tariefaanpassingen mogelijk waren.

 

De invoering van de nieuwe tariefmethode werd met een jaar uitgesteld (tot 1/1/2022). Zo kon de Brusselse regering sociale maatregelen nemen ter bestrijding van de wateronzekerheid als gevolg van de verwachte tariefverhoging, in het bijzonder voor gezinnen die onder het progressieve tarief vallen.

 

In haar voorstellen aan Brugel heeft Hydria ervoor gekozen om geen tariefverhoging te vragen voor de zuivering van gewestelijk afvalwater: voor de periode 2022-2026 baseert het zich op een lineair tarief van 0,5757 euro per kubieke meter, hetzelfde tarief als in 2021. Het aandeel van Hydria in de totaalprijs die de eindgebruiker betaalt, bedraagt weliswaar slechts 15 %. Het leeuwendeel gaat naar de distributie, met 56 % van het totaal, en de gemeentelijke waterzuivering is goed voor 29 %.

 

Graag meer info? Klik hier.


Lees verder

Hydria, een duurzame benadering van waterbeheer

Welcome Hydria!

Het gemiddelde dagverbruik van de Brusselaar
100
liter water

De lengte van het Brusselse rioleringsnet
1 800
km

Het volume afvalwater dat onze hoofdstad jaarlijks zuivert
130
miljoen m3

Van de bodem is ondoordringbaar: een grote uitdaging op het vlak van overstromingen
47
%

Afvalwater opvangen

Hydria bouwt en exploiteert infrastructuur voor de opvang en bufferopslag van stedelijk rioolwater (afvalwater), inclusief het eventuele hergebruik van dat water. Daartoe bezit Hydria een net van collectoren van bijna 40 kilometer lang, waarmee ook het regenwater wordt opgevangen.
Lees verder

Afvalwater zuiveren

Afvalwater zuiveren alvorens het terug te voeren naar de Zenne is de hoofdactiviteit van Hydria. In dat kader exploiteert Hydria het volledig gerenoveerde waterzuiveringsstation Brussel-Zuid. Daarnaast is het de concessieverlenende instantie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, dat tot 2027 wordt geëxploiteerd door privépartner Aquiris.
Lees verder

Het overstromingsrisico verkleinen

Door de klimaatverandering is het verkleinen van het overstromingsrisico een grote uitdaging. Hydria heeft vijf van de belangrijkste stormbekkens in de hoofdstad. Via 16 over het Brusselse grondgebied verspreide pluviometers volgt Hydria in real time de neerslaghoeveelheid op en kan het de spreiding van de neerslag inschatten wanneer het onweert, een absoluut noodzakelijke beoordeling voor een optimaal beheer van de stormbekkens. Bovendien is Hydria een van de hoekstenen van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, dat moet uitmonden in de oprichting van een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers.
Lees verder

Bestuur

Hydria vervult haar taken als overheidsinstantie met respect voor de fundamentele waarden die ze heeft vastgelegd en met respect voor haar interne en externe stakeholders. Met haar statuut van publiekrechtelijke naamloze vennootschap is Hydria onderworpen aan strenge controleprocedures.

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van Hydria bestaat uit zes bestuurders, benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast hebben ook twee Brusselse regeringscommissarissen zitting in de Raad.

Flowbru

Het meetnetwerk Flowbru, ontwikkeld en geëxploiteerd door Hydria, is een cruciaal instrument in het kader van het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

94 stations verbonden met 184 sensoren

16
stations meten de neerslaghoeveelheid

54
stations meten de waterstand en het waterdebiet in de collectoren en de stormbekkens

21
stations meten de stand en het debiet van het oppervlaktewater

3
stations meten de waterkwaliteit van de Zenne

Overstroming:
wat te doen ?

Een van de hoofdopdrachten van Hydria is het bestrijden van overstromingen. Met Leefmilieu Brussel, Vivaqua, het KMI en andere Brusselse partners ontwikkelen we momenteel een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers. Dit systeem is het concrete resultaat van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, waarbij Hydria nauw betrokken werd.

Home NL