Laatste Nieuws

Het Milieufeest is terug !

Hydria zal voor de eerste keer aanwezig zijn op het Milieufeest op zondag 2 juni, van 11 tot 19 uur in het Thurn en Taxis-park.

Kom met ons meedoen en beleef een feestelijke, inspirerende dag vol ludieke en interactieve activiteiten voor jong en oud!


Lees verder

Hydria, een duurzame benadering van waterbeheer

Welcome Hydria!

Het gemiddelde dagverbruik van de Brusselaar
100
liter water

De lengte van het Brusselse rioleringsnet
1800
km

Het volume afvalwater dat onze hoofdstad jaarlijks zuivert
130
miljoen m3

Van de bodem is ondoordringbaar: een grote uitdaging op het vlak van overstromingen
53%

Afvalwater opvangen

Hydria bouwt en exploiteert infrastructuur voor de opvang en bufferopslag van stedelijk rioolwater (afvalwater), inclusief het eventuele hergebruik van dat water. Daartoe bezit Hydria een net van collectoren van bijna 40 kilometer lang, waarmee ook het regenwater wordt opgevangen.
Lees verder

Afvalwater zuiveren

Afvalwater zuiveren alvorens het terug te voeren naar de Zenne is de hoofdactiviteit van Hydria. In dat kader exploiteert Hydria het volledig gerenoveerde waterzuiveringsstation Brussel-Zuid. Daarnaast is het de concessieverlenende instantie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, dat tot 2027 wordt geëxploiteerd door privépartner Aquiris.
Lees verder

Het overstromingsrisico verkleinen

Door de klimaatverandering is het verkleinen van het overstromingsrisico een grote uitdaging. Hydria heeft vijf van de belangrijkste stormbekkens in de hoofdstad. Via 16 over het Brusselse grondgebied verspreide pluviometers volgt Hydria in real time de neerslaghoeveelheid op en kan het de spreiding van de neerslag inschatten wanneer het onweert, een absoluut noodzakelijke beoordeling voor een optimaal beheer van de stormbekkens. Bovendien is Hydria een van de hoekstenen van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, dat moet uitmonden in de oprichting van een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers.
Lees verder

Bestuur

Hydria vervult haar taken als overheidsinstantie met respect voor de fundamentele waarden die ze heeft vastgelegd en met respect voor haar interne en externe stakeholders. Met haar statuut van publiekrechtelijke naamloze vennootschap is Hydria onderworpen aan strenge controleprocedures.

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van Hydria bestaat uit zes bestuurders, benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast hebben ook twee Brusselse regeringscommissarissen zitting in de Raad.

Flowbru

Het meetnetwerk Flowbru, ontwikkeld en geëxploiteerd door Hydria, is een cruciaal instrument in het kader van het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 94 stations verbonden met 184 sensoren

16
stations meten de neerslaghoeveelheid

54
stations meten de waterstand en het waterdebiet in de collectoren en de stormbekkens

21
stations meten de stand en het debiet van het oppervlaktewater

3
stations meten de waterkwaliteit van de Zenne

Overstroming:
wat te doen ?

Een van de hoofdopdrachten van Hydria is het bestrijden van overstromingen. Met Leefmilieu Brussel, Vivaqua, het KMI en andere Brusselse partners ontwikkelen we momenteel een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers. Dit systeem is het concrete resultaat van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, waarbij Hydria nauw betrokken werd.

In de pers

Volg HYDRIA nieuws in de media:

Home NL