Hydria vervult haar taken als overheidsinstantie met respect voor de fundamentele waarden die ze heeft vastgelegd en met respect voor haar interne en externe stakeholders. Met haar statuut van publiekrechtelijke naamloze vennootschap is Hydria onderworpen aan strenge controleprocedures.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal van Hydria is in handen van twee aandeelhouders:

 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit 51 217 aandelen;
 • BRINFIN NV bezit 1 aandeel.

Organisatie

Hydria wordt bestuurd en beheerd door:

 • een Raad van bestuur waarvan de leden worden aangeduid door de algemene aandeelhoudersvergadering en goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • een Directiecomité.

Het dagelijkse bestuur van het bedrijf en een aantal via een bijzonder mandaat toegewezen bevoegdheden vallen onder de bevoegdheid van de algemeen directeur van Hydria.

Controlemodaliteiten

Hydria is onderworpen aan de controlemechanismen die bepaald zijn in de artikels 29 en 30 van de Ordonnantie van 20 oktober 2006.

 • Haar activiteit wordt gecontroleerd door twee regeringscommissarissen die aangesteld zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De rekeningen van Hydria worden gecontroleerd door het Rekenhof. Ze worden uiterlijk op 31 mei van het jaar na het betrokken boekjaar overgemaakt.
 • Ieder jaar, binnen twee maanden na haar statutaire algemene vergadering, brengt Hydria aan de regering verslag uit over de uitvoering van haar openbaredienstopdrachten. De regering dient dit verslag uiterlijk een maand na ontvangst in bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Financiering

De financiering van Hydria is afkomstig uit twee bronnen:

 • enerzijds haar omzet die hoofdzakelijk bestaat uit collectieve saneringsprestaties en zelfproducenten;
 • anderzijds werkingstoelagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 januari 2022 zullen de saneringsprijzen – vastgesteld ten opzichte van het principe van de reële waterprijs – bepaald worden in het kader van een tariefmethodologie die uitgewerkt werd met waterregulator BRUGEL.

Transparantie

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2020”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

 • Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het jaar 2021 met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie: Nihil;
 • Een inventaris van de studies die in de loop van het jaar 2021 werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie. Er werd geen studie gemaakt in 2021;
 • Een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het jaar 2021 werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

Alle informatie over de oproep tot kandidaatstelling en de wervingsvoorwaarden zijn te vinden op de “jobs” pagina van de site.

 

Alle informatie over de bevoegdheden, functioneren en organisatie kunnen organisatie kunnen hier worden geraadpleegd.

 

Raad van bestuur

De Raad van bestuur van Hydria bestaat uit zes bestuurders, benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast hebben ook twee Brusselse regeringscommissarissen zitting in de Raad.

 

Samenstelling van de Raad van bestuur op 31/12/2021

Bestuurders

 • Stijn D’HOLLANDER, Voorzitter
 • Aurélie MAHOUX, Vicevoorzitter
 • Karima SOUISS
 • Minh Luca WANG (ter vervanging van Mohamed ELMI YABEH)
 • Valérie LIBERT
 • Halima AMRANI

Regeringscommissarissen

 • Joël SOLÉ
 • Leticia SERE
Wetteksten

Bestuur