Water is levensnoodzakelijk en het beheer ervan moet op een duurzame manier gebeuren. In Brussel zijn verscheidene publieke actoren, waaronder Hydria, betrokken bij het beheer van deze essentiële hulpbron, in verschillende stadia van de antropogene watercyclus.

WIE DOET WAT?

HYDRIA

Als publiekrechtelijke naamloze vennootschap is Hydria verantwoordelijk voor het opvangen en behandelen van afvalwater op gewestelijk niveau. In dat opzicht beheert Hydria een bijzonder omvangrijke infrastructuur, evenals het meetnetwerk Flowbru, dat tal van nuttige gegevens verzamelt zoals het debiet van waterlopen, van de belangrijkste afvalwatercollectoren en stormbekkens, en de neerslagmeting.

LEEFMILIEU BRUSSEL

Als administratie van leefmilieu en energie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest coördineert Leefmilieu Brussel het waterbeleid in de hoofdstad en superviseert het de opstelling van gewestelijke waterplannen zoals het WBP 2022-2027. Leefmilieu Brussel staat ook in voor het beheer van bepaalde niet-bevaarbare waterlopen en controleert de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

VIVAQUA

Zuivere intercommunale die de 19 Brusselse gemeenten, 4 Waalse gemeenten en de intercommunale ‘in BW’ omvat. Vivaqua produceert en verdeelt drinkwater over het hele Brusselse grondgebied. De intercommunale beheert ook een groot deel van het Brusselse rioleringsnet en een aantal stormbekkens.

HAVEN VAN BRUSSEL

Als publiekrechtelijke naamloze vennootschap staat de Haven van Brussel in voor het beheer van het kanaal op het grondgebied van het gewest en ziet ze toe op de ontwikkeling van de haveninstallaties.

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben eveneens bevoegdheden inzake water, met name voor het toekennen van milieu- en stedenbouwkundige vergunningen.

DE COMPETENTE EN OPERATIONELE ACTOREN VAN DE WATERCYCLUS

GOED OM TE WETEN

België is een federale staat en dus valt het milieubeleid onder de bevoegdheid van de gewesten – Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het waterbeleid is een bevoegdheid die overgeheveld is naar de gewesten.

Waterbeheerplan 2022-2027

Op naar een 3e WBP

Het Waterbeheerplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2022-2027 wordt het derde in zijn soort. Leefmilieu Brussel geeft op zijn website aan dat het WBP “een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen die in verband staan met waterbeheer om tot een goede toestand van de waterlichamen en de aquatische ecosystemen te komen en een beter beheer van de overstromingsrisico’s”.

 

Het WBP wordt opgesteld door Leefmilieu Brussel in samenwerking met andere wateractoren (Hydria, Vivaqua, Hydrobru, …).  Bij dit participatieve proces worden ook de burgers betrokken, want het moet een concrete tool worden ten dienste van de Brusselaars.

 

Om werk te maken van de strategische en operationele doelstellingen die Leefmilieu Brussel heeft bepaald, selecteerde Hydria 15 prioritaire projecten die het alleen of samen met andere Brusselse wateractoren zal sturen. De thema’s waarop deze projecten focussen, zijn onder meer de zuiveringsprestaties van de stations, het bestuderen en installeren van nieuwe stormbekkens, het dynamische beheer van deze installaties, het onderhoud van de collectoren, de ontwikkeling en het onderhoud van het Flowbru-meetnetwerk, net als het hergebruik (re-use) van behandeld water, met name voor de reiniging van gemeentewegen en het besproeien van planten in de openbare ruimte.

Nieuwe prijsmethode: de eerlijke prijs van water

Bij beslissing van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de waterprijzen sinds 2014 bevroren met uitzondering van een indexering die van toepassing is op 01/01/2021.

Om de tarieven te herzien en een nieuwe methode voor de berekening van tarieven te creëren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een regulator voor de watertarieven aangesteld: Brugel (https://www.brugel.brussels/themes/eau-17).

De regelgever is zowel verantwoordelijk voor het vaststellen van een nieuwe prijsmethodologie als voor controles achteraf op de uitgaven van de operatoren om de rechtmatigheid van de tarieven die aan de consumenten worden aangerekend te verzekeren.

Na vele maanden van besprekingen tussen de waterbeheerders en de regulator, werd een prijsmethodologie opgesteld en goedgekeurd in maart 2021 voor inwerkingtreding op 01/01/2022.

De methodologiedocumenten zijn te vinden via de volgende link: https://www.brugel.brussels/themes/eau-17/methodologie-tarifaire-2022-2026-446

Om duidelijkheid en stabiliteit te brengen aan de Brusselse consument, is vastgelegd dat de prijzen voor een periode van 5 jaar (2022 tot 2026) worden vastgesteld.

De methode die wordt gebruikt voor de berekening van de tarieven is “cost +”, dat wil zeggen dat de tarieven de kosten van het bedrijf moeten dekken en zorgen voor voldoende stabiliteit van de cashflow van het bedrijf. Het is de bedoeling dat de vennootschap de kosten kan dekken die nodig zijn voor de exploitatie van haar infrastructuur, alsook de noodzakelijke investeringen voorzien in het Meerjareninvesteringsplan.

Na de opstelling door Hydria van voorlopige budgetten voor de jaren 2022-2026, werd beslist om Brugel op 30/06/2021 een tariefvoorstel te sturen aan 0,5757 € / m3, d.w.z. een constant bedrag in vergelijking met het geldende tarief. 01/2021.

Waterbeheer in Brussel