Hydria is een van de belangrijkste actoren voor het waterbeheer in het Brusselse Gewest. Het vervult zijn opdrachten als overheidsdienst op een professionele en duurzame manier dankzij de competenties en de inzet van zijn medewerkers.

ONZE MISSIE

Hydria is een autonoom overheidsbedrijf belast met het opvangen en zuiveren van afvalwater en met het bestrijden van overstromingen, met als doel het milieu en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

ONZE VISIE

Hydria staat als exclusieve operator in voor het behandelen van het stedelijke afvalwater, het beheren en ontwikkelen van stormbekkens van meer dan 5 000 m3 en van het hele netwerk van collectoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hydria streeft naar de beste waterzuiveringsniveaus tegen een gecontroleerde kostprijs door de renovatie van de RWZI Zuid en de geprogrammeerde heropstart van de RWZI Noord. Hydria neemt deel aan de denkoefening rond een geïntegreerd beleid van de watercyclus.

ONZE WAARDEN

Hydria streeft naar uitmuntendheid door zijn dagelijkse engagement op het gebied van:

 

Welzijn

De doelstelling van Hydria is welzijn op het werk en de kwaliteit van de professionele omgeving. We stellen onze medewerkers centraal, we creëren een open sfeer van vertrouwen en luisterbereidheid, en we moedigen medewerkers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het personeelsbeleid van het bedrijf zet in op een langetermijnrelatie met zijn medewerkers, een relatie die waardering van talent, persoonlijke ontwikkeling en de eenheid binnen het bedrijf vooropstelt.

 

Dienstverlening

Hydria hecht waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening, zowel ten aanzien van de openbare instanties en hun klanten als tegenover de eigen medewerkers. We stimuleren een proactieve houding en het ontwikkelen van oplossingen.

 

Duurzaamheid

Hydria wil het milieu verbeteren en meer bepaald de kwaliteit van de oppervlaktewateren. We streven naar een verbetering van onze industriële processen door te kiezen voor innovatieve technieken om zo de kwaliteit van het behandelde water te verhogen, onze ecologische voetafdruk te beperken en de logica van de circulaire economie toe te passen.

 

Veiligheid

Bij het uitvoeren van zijn opdrachten schept Hydria de nodige voorwaarden om ieders gezondheid en welzijn te vrijwaren. We streven naar het bereiken en handhaven van een ‘zero accident’ niveau.

ONZE ACTIVITEITEN

Afvalwater opvangen

Hydria bouwt en exploiteert infrastructuur voor de opvang en bufferopslag van stedelijk rioolwater (afvalwater), inclusief het eventuele hergebruik van dat water. Daartoe bezit Hydria een net van collectoren van bijna 40 kilometer lang, waarmee ook het regenwater wordt opgevangen.

Om afvalwater van huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik van drinkwater, alsook regenwater naar de zuiveringsstations of stormbekkens af te voeren, beschikt Hydria over een groot netwerk van collectoren. Dit is een netwerk van het ‘unitaire type’, want het vangt tegelijk twee soorten water op.

 

De installatie van de eerste Brusselse collectoren gaat terug tot het begin van de jaren 1990, de periode waarin ook de bouwwerkzaamheden van de RWZI Zuid van start gingen. Bij de opening van het waterzuiveringsstation in 2000 waren de hoofdaanvoercollectoren eindelijk klaar om aan het waterzuiveringsstation te koppelen. Het netwerk van het deelstroomgebied Zuid breidde nadien verder uit, tot de bouw van de collector van de Geleytsbeek in 2019-2020. Het door Hydria beheerde netwerk bestaat momenteel uit de volgende collectoren:

 

 • Collector op de Industrielaan in Anderlecht (2 900 m)
 • Collector van Anderlecht (780 m)
 • Collector Ceria in Anderlecht (700 m)
 • Collector van de Vogelzangbeek in Anderlecht (5 620 m)
 • Collector van Ukkel (3 280 m)
 • Collector van Drogenbos (3 000 m)
 • Collector van de Verrewinkelbeek (5 500 m)
 • Collector van St.-Gillis (3 020 m)
 • Collector van Vorst (850 m)
 • Afvoercollector van het stormbekken van Vorst (600 m)
 • Afvoercollector van de RWZI Zuid, die gezuiverd afvalwater naar de Zenne terugvoert (970 m)

 

De RWZI Noord, die in 2007 in gebruik werd genomen, beschikt over drie aanvoerkanalen: de collector van de rechteroever van het kanaal (geëxploiteerd door Vivaqua), de collector van Woluwe (geëxploiteerd door Vivaqua in Brussel en Aquafin in Vlaanderen) en een nieuwe collector op de linkeroever van het kanaal, die op hetzelfde moment als de RWZI Noord gebouwd werd door Aquiris voor rekening van Hydria. In het deelstroomgebied Noord omvat het door Hydria geëxploiteerde netwerk de volgende infrastructuur:

 

 • Collector van de Drootbeek in Jette (660 m)
 • Collectoren rond het stormbekken van Flagey (300 m)
 • Collector van de Graystraat in Elsene (1 600 m)
 • Collector van de Broebelaar in Etterbeek (1 700 m)
 • Collector van Tervuren in Sint-Pieters-Woluwe (780 m)
 • Afvoercollector van het stormbekken van Rodebeek in Sint-Lambrechts-Woluwe (380 m)
 • Collector Linkeroever (7 000 m)

 

Twee kleine stormbekkens van 1 000 m3 (dat van Percke in Ukkel en dat van de Verrewinkelbeek in Linkebeek) vervolledigen het netwerk en hebben als taak het overstortdebiet in waterlopen te beperken.

 

Stormbekkens

De functie van deze installaties is voorkomen dat de collectoren verzadigd raken bij zwaar stormweer en zo het risico op overstroming verkleinen. Een zeer grote uitdaging in het licht van de extreme klimatologische omstandigheden waarmee we steeds vaker geconfronteerd worden. Hydria beheert vijf van de belangrijkste Brusselse stormbekkens:

 

 • In de vallei van de Woluwe:
  • Watermaalbeek (33 000 m3)
  • Rodebeek (40 000 m3)
 • In de vallei van de Maalbeek:
  • Belliard (17 000 m3)
  • Flagey (33 000 m3)
 • In de gemeente Vorst:
  • Vorst (18 000 m3)

Afvalwater zuiveren

Afvalwater zuiveren alvorens het terug te voeren naar de Zenne is de hoofdactiviteit van Hydria. In dat kader exploiteert Hydria het volledig gerenoveerde waterzuiveringsstation Brussel-Zuid. Daarnaast is het de concessieverlenende instantie van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, dat tot 2027 wordt geëxploiteerd door privépartner Aquiris.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over twee waterzuiveringsstations.

 

RWZI Zuid

Het zuiveringsstation van Brussel-Zuid (RWZI Zuid) werd in gebruik genomen in 2000 en wordt sinds 1 augustus 2015 beheerd door Hydria. Het is gevestigd op een terrein van vier hectare, op de grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht. Het saneert het afvalwater van het deelstroomgebied Zuid van Brussel, dat bij benadering overeenstemt met de Brusselse gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis en Ukkel, en met de randgemeenten Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek, die zich in het Vlaams Gewest bevinden. De RWZI Zuid behandelt op die manier het verbruik van 360 000 inwonerequivalenten.

 

Tussen 2015 en 2021 onderging de RWZI Zuid een ingrijpende renovatie, om haar saneringscapaciteit op te voeren en de impact van de lozing van gezuiverd water in de Zenne zoveel mogelijk te beperken. De renovatiewerken maakten van het door Hydria geëxploiteerde station een van de meest performante van Europa: dankzij onder meer een imposante installatie met membraanfilters (renvoi vers Découvrez aussi/Brève 1) – de tweede grootste op Europees niveau, bij de ingebruikname, met een membraanoppervlakte van 227 000 m2 –, voldoet het gezuiverde water bij het verlaten van het station aan de kwaliteitscriteria van zwemwater.

 

RWZI Noord

 Het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord (RWZI Noord) is werkzaam sinds 2007 en is het grootste van het land. Het zuivert het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse bekken van de Woluwe, goed voor een capaciteit van 1,1 inwonerequivalenten.

 

De RWZI Noord wordt geëxploiteerd door privébedrijf Aquiris (Veolia-groep) sinds de ingebruikname in 2007. Het BOOT-contract (Build, Own, Operate and Transfer) dat werd afgesloten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, loopt af in 2027. Hydria wordt dan eigenaar en exploitant van het station.

 

In 2018 werd de RWZI Noord uitgerust met een warmtekrachtkoppelingscentrale die per jaar 13 000 MWh elektriciteit kan opwekken. Deze productie van groene stroom komt bovenop de energie van de zonnepanelen en de waterkrachtturbine die zich al op de site bevinden. Dit maakt van het station de tweede grootste producent van groene energie in het Brussels Gewest.

Het overstromingsrisico verkleinen

Door de klimaatverandering is het verkleinen van het overstromingsrisico een grote uitdaging. Hydria heeft vijf van de belangrijkste stormbekkens in de hoofdstad. Via 16 over het Brusselse grondgebied verspreide pluviometers volgt Hydria in real time de neerslaghoeveelheid op en kan het de spreiding van de neerslag inschatten wanneer het onweert, een absoluut noodzakelijke beoordeling voor een optimaal beheer van de stormbekkens. Bovendien is Hydria een van de hoekstenen van het Europese onderzoeksproject FloodCitiSense, dat moet uitmonden in de oprichting van een alarmsysteem voor overstroming door regenval, voor en door burgers.

Het door Hydria geëxploiteerde meetnetwerk Flowbru zorgt voor een kwantitatieve meting van het oppervlaktewater, het afvalwater en de neerslag in Brussel. Het voert ook kwaliteitsmetingen uit van het water van de Zenne en haar bijrivieren.

 

Flowbru beschikt momenteel over 94 meetstations, die via kabels zijn verbonden met 184 sensoren, verspreid over het Brusselse grondgebied. Van die meetstations zijn er 16 uitgerust met een pluviometer om de neerslaghoeveelheid in kaart te brengen.

 

De gegevens die Flowbru verzamelt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van Hydria, meer bepaald in het kader van het dynamische beheer van het rioleringsnet en de stormbekkens dat het bedrijf de komende jaren wil doorvoeren. Daarnaast zijn de gegevens belangrijk voor diverse externe stakeholders zoals het Koninklijk Meteorologisch Instituut, universiteiten, een aantal studiebureaus en burgergroepen …

Meer weten

Membraanfilters: hoe werkt dat?

In de laatste fase van de waterzuivering in de RWZI Zuid werd gekozen voor membraantechnologie. Het water circuleert door een reeks van membranen die voorzien zijn van microscopisch kleine gaatjes (diameter van 0,04 micron). De membranen vormen een bijzonder efficiënte fysieke barrière die bijna alle zwevende deeltjes, bacteriën, virussen en microplastics tegenhoudt. Microplastics zijn het gevolg van de afbraak van plastic voorwerpen (zakken, flessen, netten, enz.) of worden als dusdanig gebruikt, meer bepaald in sommige cosmeticaproducten. Iedereen weet vandaag dat deze substanties zeeën en oceanen vervuilen en een directe bedreiging vormen voor het leven in zee.

 

Bij de ingebruikname in 2018 was de installatie met membraanfiltratie van de RWZI Zuid de tweede grootste in Europa (227 000 m2). Het gefilterde debiet kan in deze fase van de waterzuivering oplopen tot 6 500 m3 per uur. De prestaties op het gebied van waterzuivering dankzij dit soort technologie zijn uitzonderlijk en maakten het mogelijk om de waterkwaliteit van de Zenne gevoelig te verbeteren.

Biogasproductie door hergebruik van slib

Elke fase van het waterzuiveringsproces genereert restproducten, in het bijzonder slib, en dat moet op de een of andere manier worden geruimd (verbranding, storting…).

 

Om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, besliste Hydria om de RWZI Zuid te voorzien van een biomethanisatieproces (of anaerobe vergisting). Het gaat om een natuurlijk proces dat organisch materiaal uit het slib omzet in energie (biogas) door de werking van bacteriën en de afwezigheid van zuurstof. Dit proces vindt plaats in afgesloten ruimten, vergisters, en maakt het ook mogelijk om de geproduceerde hoeveelheden slib met gemiddeld 30 tot 40 % te verminderen. Ook de meeste geurhinder wordt geëlimineerd.

 

Dankzij warmtekrachtkoppeling kan er tegelijk elektriciteit en warmte worden gehaald uit het biogas dat ontstaat door anaerobe vergisting. Deze warmte wordt gebruikt om het slib op temperatuur te houden in de vergisters, waardoor de zelfvoorziening nagenoeg gegarandeerd is. De geproduceerde elektriciteit (635 kW) wordt ook rechtstreeks op de site van de afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruikt.

HYDRIA