Hydria heeft meer dan 1.000 zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van haar zuiveringsstation in het zuiden van Brussel. Deze installatie van een vermogen van 500 kWp komt bovenop een groot aantal andere installaties op de daken van de hoofdstad, wat de totale fotovoltaïsche capaciteit op 260 MWp brengt. Dat vermogen is sinds 2019 verdubbeld.

 

Sinds het begin van de legislatuur heeft de Brusselse minister van Energie en Klimaattransitie, Alain Maron, toegezien op de stabiliteit van het steunsysteem voor hernieuwbare energie. Steun die de kostprijs van de installaties en de prijs van elektriciteit volgt. Het resultaat daarvan is dat het aantal installaties sinds 2019 met meer dan 150% is gestegen en het totaal opgewekte vermogen in het Brussels Gewest is verdubbeld tot 260 MWp. Dat komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van meer dan 110.000 Brusselse gezinnen.

De energietransitie in Brussel versnelt dus om het Gewest te bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en om de Brusselaars groene energie tegen een stabiele prijs te bieden. Het delen van energie, dat sinds mei 2022 mogelijk is, versterkt ook deze energietransitie door de inwoners de mogelijkheid te bieden om de zonne-energie die op de best georiënteerde daken wordt geproduceerd, te delen. Alain Maron, Brussels minister van Energie en van Klimaattransitie: “Ik ben blij met de sterke groei van fotovoltaïsche energie in Brussel, want ze vormt een essentieel onderdeel van onze energietransitie om de klimaatverandering tegen te gaan en een gezonde leefomgeving te bieden aan de Brusselaars. Dankzij de hernieuwbare energie die geproduceerd wordt door het groeiende aantal zonnepanelen op de Brusselse daken, kunnen we vandaag voorkomen dat er ongeveer 85.000 ton CO2 wordt uitgestoten in de atmosfeer!”

 

Hydria, een op energievlak voorbeeldig zuiveringsstation

Hydria blijft investeringen doen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. De maatschappij investeert momenteel meer dan 700.000 euro van haar eigen middelen om 1.000 zonnepanelen te installeren op de daken van haar zuiveringsstation, daar waar de configuratie het toelaat. De installatie is op 27 november in dienst gesteld en zal tot 20% van het momentane verbruik in een piekperiode dekken. Met een vermogen van ongeveer 500 kWp zal de installatie de jaarlijkse elektriciteitsbehoeften van al de administratieve gebouwen op de site dekken. Dankzij deze productie van hernieuwbare energie zal jaarlijks ongeveer 140 ton CO2 minder kunnen worden uitgestoten.

Naast deze fotovoltaïsche installatie werden er ook al andere investeringen gedaan in innovatieve technieken:

  • riothermie, een techniek waarbij het administratieve gebouw in de winter wordt verwarmd en in de zomer wordt gekoeld door de restwarmte of de koelte uit het afvalwater;
  • warmtekrachtkoppeling, waarbij slib uit de behandeling van het afvalwater wordt omgezet in groene energie.

Damien De Keyser, algemeen directeur van Hydria: “Het verbeteren van de autonomie van het waterzuiveringsstation op energievlak is een uitdaging waar Hydria mee bezig is. We hebben geïnvesteerd in twee slibgistinginstallaties die al 20% van de elektriciteitsbehoefte van de site dekken via biomethanisering en biogasproductie. Deze installatie zal een nuttige aanvulling zijn op de zelf opgewekte energie.”

Meer info?

Alban Brian, persattaché van Alain Maron – 0490 67 74 59

Liora Weinberger, communicatie bij Hydria – 0490 49 75 59